Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ


Καταγραφή - επεξεργασία: Μάκης Αξιώτης, Αριστείδης Σγατζός

η στήλη θα συμπληρώνεται και θα διορθώνεται. Οι συνδέσεις παραπέμπουν στα σχετικά άρθρα της Βικιπαίδεια


Πεύκα

Pinus brutia – Τραχεία πεύκη

Pinus halepensis – Χαλέπειος πεύκη

Pinus Pinea - Κουκουναριά

Pinus nigraΜαύρη Πεύκη


Κέδροι

Juniperus phoenicea

Juniperus oxycedrus


Cupressus sempervirens – Κυπαρίσσι

Tamarix sp. - Αρμυρίκι

Robinia pseudoacacia - Ακακία

Platanus orientalis - Πλάτανος


Ελιές

Olea oleaster - Αγριελιά

Olea europaea - Ελιά


Δρυς

Quercus macrolepis - Αιγίλοψ

Quercus pubescens - Ρουπάκι

Quercus coccifera - Πρίνος

Quercus infectoria

Quercus cerris


Λεύκες

Populus alba - Καβάκι

Populus nigra

Populus pyramidalis

Populus canadensis (υβρίδιο μαύρης και δελτοειδούς)


Ιτιές

Salix alba

Salix fragilis


Προύνοι

Prunus cocomilia - Αρκομηλιά

Prunus prostrata - αγριοκερασιά

Prunus amygdalusάγρια αμυγδαλιά

Prunus spinosa- αγριοδαμασκηνιά


Ficus carica - συκιά

Cornus mas – Κρανιά (μόνο στην Αγιάσο)

Fraxinus excelsior - Μελιά

Castanea sativa - Καστανιά

Celtis australis - Κακαβιά

Ulmus canescens φτελιά, καραγάτσι

Phillyra sp φιλύρα, «ελίτσα»

Pyrus amigdaloformis αγριαχλαδιά, γκορτζιά

Mespilus germanica μεσπιλιά (μόνο Αγιάσος)

Ailanthus altissima βρωμούσα, βρωμοκαρυδιά, βρωμόδεντρο (εισβολέας)


Arbutus unedo κουμαριά

Arbutus andrachne αντρακλιά

Crataegus monogyna Τρικοκιά

Pistacia lentiscus σχοίνος

Pistacia atlantica πετραμίθρα, τσικουδιά

Laurus nobilis δάφνη, βάγια

Nerium oleander πικροδάφνη

Myrtus communis, μυρτιά, μυρσίνη


Vitex agnus-castus λυγαριά

Cistus sp. (Λαδανιά ασχίστες)

Ferula communis (Φέρουλα, αρτκάς, αναρτκίτς, αγριομάραθο)

Rhododendron luteum (ενδημικό της Δυτ. Λέσβου)

Pariurus spina-christi (πρόσφατος εισβολέας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: